Υπουργική Απόφαση αριθμ. 2704/2018

ΦΕΚ 603/Β/22-2-2018

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας (ε.σ.λ.).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον ν. 4276/2014 (Α’ 155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 1 αυτού, παράγραφος 3.
 2. Τον ν. 3498/2006 (Α’ 230) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα 16 και 17 αυτού.
 3. Τον ν. 4002/2011 (Α’ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων», και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού περί σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
 4. Tην υπ’ αριθμ. 9833/26.05.2009 απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους» (Β’ 1055), όπως ισχύει.
 5. Την υπ’ αριθμ. 14759/09.11.2011 κοινή υπουργική απόφαση «Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σε εκτέλεση των διατά­ξεων του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’)» (Β’ 2657), όπως ισχύει.
 6. Την υπ’ αριθμ. 1506/26-01-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης κέντρων θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε κέντρα θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β‘ 356).
 7. Την υπ’ αριθμ. 8928/15.06.2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1 του ν. 3498/2006, όπως ισχύει, που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Β’ του ν. 4002/2011, όπως ισχύει» (Β’ 1909), όπως ισχύει.
 8. Την με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)» (Β΄ 1276).
 9. Την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί­κησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης» (Β΄ 1551).
 10. Τον ν. 3270/2004 (Α’ 187) «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού», όπως ισχύει.
 11. Το π.δ. 127/2017 (Α’ 157) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού».
 12. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 13. Τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις».
 14. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

1.1 ΣΤΟΧΟΙ:

Με την παρούσα θεσμοθετούνται, ως ελάχιστες προδιαγραφές Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.) οι τεχνικές προϋποθέσεις που διασφαλίζουν:

 • Τη χωροθέτηση των Μ.Ι.Θ. με κριτήριο την ικανοποιητική κάλυψη και στήριξή τους από πλευράς γενικής υποδομής, καθώς και ειδικής τουριστικής υποδομής και ανωδομής.
 • Την άρτια διάταξη και διαμόρφωση των χώρων τους για την κάλυψη των αναγκών των σύγχρονων συστημάτων ιαματικών θεραπειών και θεραπειών αναζωογόνησης λαμβάνοντας ως μέτρο αναλογικότητας Μ.Ι.Θ. με δυναμικότητα 100 ατόμων ημερησίως με δεκάωρη (10) λειτουργία.
 • Την ασφάλεια των χρηστών, όσο και του απασχολούμενου στις υπηρεσίες των Μ.Ι.Θ. προσωπικού.

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ:

 • Ιαματική πηγή είναι η φυσική ανάβλυση ή άντληση ιαματικού φυσικού πόρου με τεχνικό έργο, όπως από γεώτρηση, φρέαρ, τάφρο ή σήραγγα (φυσική ή τεχνητή) ή φυσική δημιουργία ιαματικού πηλού ή ηφαιστειακών λίθων. Ως ιαματικοί φυσικοί πόροι θεωρούνται φυσικά νερά (ψυχρά ή θερμά), ατμοί, φυσικά αέρια, πηλοί ή ηφαιστειακών λίθων, που έχουν ιαματικές ιδιότητες, αναγνωρισμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ιαματικός τουρισμός είναι ειδική μορφή παροχής τουριστικών υπηρεσιών σε περιοχές των οποίων κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η χρήση αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων σε ειδικές εγκαταστάσεις.
 • Μονάδες ιαματικής θεραπείας (Μ.Ι.Θ.): Οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.) είναι ειδικές εγκαταστάσεις με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό στις οποίες γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών πόρων υπό ιατρική παρακολούθηση για λόγους υγείας (προληπτικούς ή θεραπευτικούς) ή και αναζωογόνησης ιδίως με υδροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία, ρινοπλύσεις, ατμόλουτρα, πηλοθεραπεία, καταιονισμούς ή άλλες επιστημονικώς αναγνωρισμένες μεθόδους.
 • Κέντρα Θαλασσοθεραπείας: Τα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, με ειδικό εξοπλισμό, στις οποίες γίνεται χρήση θερμαινόμενου θαλασσινού νερού, άμμου, λάσπης ή ηφαιστειακών λίθων, φυκιών και άλλων θαλάσσιων ουσιών για λόγους υγείας, προληπτικούς ή θεραπευτικούς, υπό ιατρική παρακολούθηση και σε συνδυασμό με το θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Κέντρα Αναζωογόνησης (spa): τα Κέντρα Αναζωογόνησης είναι ειδικές εγκαταστάσεις με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό στις οποίες γίνεται χρήση είτε ιαματικών φυσικών πόρων είτε θερμαινόμενου θαλασσινού νερού είτε θερμού φυσικού νερού με προσθήκες ιαματικών φυσικών πόρων είτε ζεστού φυσικού νερού με την προσθήκη πηλών ή ηφαιστειακών λίθων, βοτάνων, φυτών, αρωμάτων, ηφαιστειακής ή χαλαζιακής άμμου, φωτός, θερμότητας, μασάζ, ατμόλουτρων διαφόρων τύπων, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αναζωογόνησης, ευεξίας και αισθητικής του σώματος.
 • Κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ.): Τα Κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ.) είναι ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, στις οποίες εντάσσονται μονάδες ιαματικής θεραπείας ή και εγκαταστάσεις θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης στις οποίες γίνεται οπωσδήποτε χρήση ιαματικών φυσικών πόρων. Στο Κέντρο Ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού απαιτείται να υπάρχει α)συνδυασμός τουλάχιστον δύο διαφορετικών μονάδων ιαματικής θεραπείας, ή β) συνδυασμός μίας ή περισσοτέρων μονάδων ιαματικής θεραπείας με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω είδη εγκαταστάσεων: κέντρο θαλασσοθεραπείας, κέντρο αναζωογόνησης. Εάν η μονάδα ιαματικής θεραπείας δεν συνοδεύεται από καμία από τις παραπάνω μορφές εγκαταστάσεων, ή από άλλη μονάδα ιαματικής θεραπείας, τότε οι σχετικές εγκρίσεις καθώς και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας χορηγούνται σε επιχείρηση εκμετάλλευσης «μονάδας ιαματικής θεραπείας» και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες αντίστοιχες διαδικασίες.

 

Άρθρο 2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Η΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

 1. A’ στάδιο: Καταλληλότητα οικοπέδου/γηπέδου και απαιτούμενα δικαιολογητικά

α. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) γνωμοδοτεί ως προς την καταλληλότητα του οικοπέδου/γηπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί η Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή το Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού στην αρμόδια για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) περιβαλλοντική αρχή του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4014/2011 (A’ 209).

β. Η γνωμοδότηση εκδίδεται για το σύνολο της έκτασης, ανεξαρτήτως αν σε αυτήν περιλαμβάνονται τμήματα που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που τα διέπουν.

γ. Η γνωμοδότηση για την καταλληλότητα του οικοπέδου/γηπέδου εκδίδεται στο όνομα του φορέα διαχείρισης της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού.

1.1. Όροι καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου για την ανέγερση Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού

1.1.1. Οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται για την περιοχή από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις.

1.1.2. Οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού ανεγείρονται από ένα φορέα διαχείρισης σε οικόπεδο ή γήπεδο που ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου. Ο φορέας διαχείρισης δύναται να είναι κύριος ή μισθωτής ή υπομισθωτής του οικοπέδου/γηπέδου ή να έλκει δικαιώματα επ’ αυτού δυνάμει άλλης σύμβασης. Σε περίπτωση μίσθωσης ή υπομίσθωσης όλου ή τμήματος της έκτασης, η συμφωνηθείσα από τους συμβαλλόμενους διάρκεια της σύμβασης δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα (10) ετών. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας, δεν εκδίδεται γνωμοδότηση για καταλληλότητα οικοπέδου/γηπέδου χωρίς τη δηλωμένη συναίνεση του συνόλου των εξ αδιαιρέτου συγκυρίων.

1.1.3.α. Η προσπέλαση στις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και στα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού, η οποία βεβαιώνεται και αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της υποπαραγράφου 1.2.1.α του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται από αναγνωρισμένη ως κοινόχρηστη ή ιδιωτική οδό ή μη αναγνωρισμένη αγροτική οδό πλάτους τουλάχιστον 3,5 μέτρων ή δια δουλείας διόδου συσταθείσας με μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη.

1.1.3.β. Εάν το οικόπεδο/γήπεδο είναι προσπελάσιμο μόνο από τη θάλασσα, ο φορέας διαχείρισης της παραγράφου 1.1.2 προτείνει την κατασκευή, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, του λιμενικού έργου που απαιτείται για τη θαλάσσια προσπέλαση.

1.1.3.γ. Εάν δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων στην περιοχή που βρίσκεται το οικόπεδο/γήπεδο και αυτό βεβαιώνεται από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή την οικεία πολεοδομική υπηρεσία ή εάν το οικόπεδο/γήπεδο (Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρο Ιαματικού τουρισμού-Θερμαλισμού) βρίσκεται εντός παραδοσιακού οικισμού ή ιστορικού κέντρου πόλης, το πλάτος της οδού προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από 3,50 μέτρα (γίνεται δεκτό ως έχει το υφιστάμενο πλάτος της οδού).

1.1.4. Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού δεν ανεγείρεται σε οικόπεδο/γήπεδο με εγκαταστάσεις και δραστηριότητες μέσης και υψηλής όχλησης, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

1.1.5. Οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού ιδρύονται είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με νέα ή λειτουργούντα ξενοδοχεία. Οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας ιδρύονται σε συνδυασμό με ξενοδοχείο κατ’ ελάχιστον 3* ή camping 4*, τα δε Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού με ξενοδοχεία κατ’ ελάχιστον 4* ή camping 4*.

Το οικόπεδο/γήπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί η Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή το Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού βρίσκεται σε κατάλληλη απόσταση από την Ιαματική Πηγή λαμβάνοντας υπόψη τις ζώνες προστασίας του Ιαματικού Πόρου όπως ισχύουν στο Προεδρικό διάταγμα της αναγνώρισης, είτε έχει εκδοθεί ή βρίσκεται υπό έκδοση, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός, ο μέγιστος βαθμός διατήρησης των θεραπευτικών ιδιοτήτων του Ιαματικού Πόρου και της θερμοκρασίας, στην οποία αποδίδονται οι θεραπευτικές ιδιότητες του Ιαματικού Πόρου, και αφετέρου, η μη επιβάρυνση της πηγής από τις δραστηριότητες του Κέντρου.

1.2. Δικαιολογητικά καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου για την ανέγερση Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού

1.2.1. Για τη γνωμοδότηση της ΕΥΠΑΤΕ στο πλαίσιο έκδοσης ΑΕΠΟ, προσκομίζεται από το φορέα διαχείρισης της παραγράφου 1.1.2 του παρόντος άρθρου αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων σε κλίμακα 1:1.000 ή άλλη κατάλληλη κλίμακα, θεωρημένο από την υπηρεσία δόμησης του οικείου Δήμου ή συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα για την ακρίβεια των κατωτέρω, στο οποίο αποτυπώνονται:

– οι διαστάσεις, το εμβαδόν και τα όρια του οικοπέδου/γηπέδου,

– τυχόν νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, τα οποία διευκρινίζεται αν πρόκειται να διατηρηθούν συνυπολογιζόμενα στο συντελεστή δόμησης ή να κατεδαφιστούν,

– το οικοδομήσιμο τμήμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

– ο τρόπος προσπέλασης στο οικόπεδο/γήπεδο,

– η απόσταση από τη γραμμή αιγιαλού,

– η απόσταση από την ιαματική πηγή (να είναι εκτός ορίων πρώτης ζώνης προστασίας),

– οι τίτλοι ιδιοκτησίας ή η μισθωτική ή άλλη σύμβαση δυνάμει της οποίας ο φορέας διαχείρισης έλκει δικαιώματα επί του οικοπέδου/ γηπέδου,

-οι όροι δόμησης και το σχετικό διάταγμα, στις περιπτώσεις που αυτό έχει εκδοθεί.

β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του φορέα διαχείρισης, στην οποία δηλώνεται ότι είναι κύριος του οικοπέδου/γηπέδου που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση περισσότερων εξ αδιαιρέτου συγκυρίων υποβάλλονται είτε μεμονωμένες δηλώσεις, είτε κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από όλους. Ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό συγκυριότητάς του και το άθροισμα των ποσοστών πρέπει να καλύπτει το 100% της κυριότητας του οικοπέδου/γηπέδου. Εάν ο φορέας διαχείρισης δεν είναι κύριος του οικοπέδου/γηπέδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται το είδος του δικαιώματος που ασκεί επί του οικοπέδου/γηπέδου που απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. Επίσης δηλώνεται τόσο από τον κύριο ή τους συγκυρίους, εφ’ όσον πρόκειται για εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα, όσο και από το φορέα διαχείρισης, εάν αυτός διαφέρει από τον κύριο, ότι το οικόπεδο/γήπεδο δεσμεύεται στο σύνολό του για την ανέγερση μονάδας ιαματικής θεραπείας ή κέντρου ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού.

γ. Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87) σε κλίμακα 1:5.000 ή άλλη κατάλληλη κλίμακα, υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα στο οποίο θα αποτυπώνονται ο αιγιαλός, τα όρια της ιδιοκτησίας και οι όμορες σε αυτήν ιδιοκτησίες, ο δρόμος προσπέλασης και το πλάτος του και ο συσχετισμός του γηπέδου με κοινόχρηστους χώρους (εκκλησίες, πλατείες κ.λπ.). Επίσης, αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο δήμο ή οικισμό, σε περίπτωση που το οικόπεδο/γήπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως.

δ. Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από μηχανικό σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα που θα περιλαμβάνει:

– Θέση γηπέδου-περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης του γηπέδου. Θα αναφέρεται ο Δήμος στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το γήπεδο, η ιδιαίτερη ονομασία της τοποθεσίας, η χιλιομετρική απόσταση από σταθερά σημεία (π.χ. οδοί, γέφυρες κ.λπ.), καθώς και από τους πλησιέστερους δήμους/οικισμούς. Επίσης, θα γίνεται αναφορά σε τυχόν υφιστάμενα εντός του γηπέδου κτίσματα, στην πρόθεση διατήρησης ή κατεδάφισής τους κ.λπ.

– Έκταση του οικοπέδου/γηπέδου σε τ.μ.

– Έκθεση υπάρχουσας υποδομής

– Προσπέλαση: θα αναφέρεται ο δρόμος προσπέλασης, ο χαρακτηρισμός (εθνικός, επαρχιακός, δημοτικός, αγροτικός) και το πλάτος του. Επίσης θα αναγράφεται η απόσταση του γηπέδου από την κύρια οδική αρτηρία.

– Δυνατότητα ηλεκτροδότησης: Θα αναφέρεται, αν υπάρχει, διερχόμενο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης ή σε ποια απόσταση βρίσκεται ο πλησιέστερος υποσταθμός της ΔΕΗ. Αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές, θα αναφέρεται με ποιο τρόπο προβλέπεται να ηλεκτροδοτηθεί η μονάδα.

– Δυνατότητα ύδρευσης: Θα αναφέρονται οι δυνατότητες ύδρευσης της μονάδας για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών (πόσιμο νερό, νερό πισίνας, ντους κ.λπ.). Επίσης θα αναφέρεται ο τρόπος μεταφοράς του θαλάσσιου πόρου στη μονάδα με τον οποίο θα διασφαλίζεται η μη αλλοίωσή του.

– Περιγραφή του τρόπου και του ειδικού εξοπλισμού μεταφοράς του Ιαματικού Πόρου (π.χ. σωληνώσεις, υλικά σωληνώσεων κ.λπ.).

ε. Βεβαίωση από εργαστήρια (δημόσια, ιδιωτικά ή εργαστήρια ΑΕΙ, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία) σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ιαματικών πόρων προς χρήση για τη συγκεκριμένη Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή το συγκεκριμένο Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού. Τα χαρακτηριστικά του ιαματικού πόρου πρέπει να είναι σύμφωνα με την απόφαση αναγνώρισης του σχετικού φυσικού πόρου ως ιαματικού και να πληρούν τις οικείες υγειονομικές διατάξεις.

στ. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης της μονάδας, ως ακολούθως:

– Εφόσον υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού, βεβαιώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα παροχής συγκεκριμένου αριθμού λίτρων νερού ημερήσια (160 lt/άτομο ημερησίως).

-Εφόσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση προσκομίζεται άδεια της χρήσης νερού γεώτρησης (π.δ. 256/1989, Α’ 121). Εφόσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση ή με άλλο τρόπο, προσκομίζεται βεβαίωση για την καταλληλότητα του νερού, πόσιμου ή μη από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ή από άλλο φορέα σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και τις ισχύουσες διατάξεις.

1.2.2. Σε περίπτωση μετατροπής υπάρχουσας ή υπό ανέγερσης οικοδομής σε Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού, ή σε περίπτωση επέκτασης υφιστάμενης εγκατάστασης (Μ.Ι.Θ. ή Κ.Ι.Τ.-Θ.) προσκομίζονται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών τα εξής:

α. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για την κατασκευή/ μετατροπή του υπάρχοντος ή του υπό ανέγερση κτίσματος σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές για την περιοχή πολεοδομικές διατάξεις, για τη δυνατότητα αλλαγής της αρχικής χρήσης σε τουριστική και για τη στατική επάρκεια του κτίσματος όσον αφορά τη νέα χρήση.

β. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής προσκομίζονται οι πράξεις διατήρησης ή τακτοποίησης αυτών.

γ. Αντίγραφα της άδειας δόμησης ή οικοδομικής άδειας και των αντίστοιχων σχεδίων.

1.2.3. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα διαχείρισης του οικοπέδου/γηπέδου για το οποίο έχει εκδοθεί γνωμοδότηση καταλληλότητας για την ανέγερση Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού υποβάλλεται το δικαιολογητικό της παραγράφου 1.2.1.β’. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότηση για την καταλληλότητα.

1.2.5. Σε όλες τις περιπτώσεις ανέγερσης, μετατροπής ή επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού, και για τις περιπτώσεις εκείνες που το οικόπεδο/ γήπεδο γειτνιάζει με αιγιαλό/ παραλία, προηγείται της γνωμοδότησης της υπηρεσίας και της εκτέλεσης οποιωνδήποτε εργασιών ο καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4281/2014 (A’ 160), όπως ισχύει.

 1. Β’ στάδιο: Χορήγηση άδειας δόμησης

2.1. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου, η οποία χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω του Πολεοδομικού Γραφείου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) και συνοδεύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά (ΚΥΑ 7533/13.02.2012, B’ 251, όπως ισχύει).

2.2. Η άδεια δόμησης χορηγείται από την ΕΥΠΑΤΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 4067/2012 (Α’ 99), όπως ισχύει, ύστερα από αίτηση του φορέα διαχείρισης ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλώσεις και μελέτες, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

 1. Γ’ στάδιο: Έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας

3.1. Οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), που εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, μετά την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας των σταδίων Α’ και Β’ του παρόντος άρθρου που περιλαμβάνει επιμέρους στάδια και εγκρίσεις, και την αποπεράτωση της κατασκευής του έργου.

3.2. Το Ε.Σ.Λ. χορηγείται εφάπαξ με τους όρους ότι α) καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κεφαλαίου Α’ και τα σχετικά με τις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού άρθρα του Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αριθμ. 9833/26.05.2009 απόφασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους» (Β’ 1055), όπως ισχύει, β) τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως η ισχύς του Ε.Σ.Λ. αναστέλλεται αυτοδίκαια.

3.3. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τη Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών α’, β’, θ’ και ιγ’ της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το δικαιολογητικό γ’ της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ανανεώνεται ανά πενταετία.

3.4. Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση-Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας.

β) Συμφωνητικό μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση.

γ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του αιτούντα (εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης ή μισθωτή), από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού Μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη που δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

δ) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα:

– για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. ότι η Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας είναι συνδεδεμένη με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου, και

– για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων προ της διάθεσης των λυμάτων.

ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση, το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές και που περιλαμβάνει έκθεση μικροβιολογικού ελέγχου στην πηγή και στους χώρους χρήσης με ειδική αναφορά για τη διαπίστωση ή όχι των μικροβίων Legionella spp., Escherichia coli και Pseudomonas aeruginosa. Ο μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί το αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης.

στ) Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, με το οποίο πιστοποιείται ότι η φυσικοχημική σύσταση του ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση βρίσκεται στα όρια φυσιολογικής διακύμανσης συγκριτικά με τις φυσικές και χημικές αναλύσεις που συνοδεύουν την απόφαση αναγνώρισης του ιαματικού φυσικού πόρου.

ζ) Πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά με την ακτινοπροστασία. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) με βάση ραδιολογική μελέτη, η οποία εκπονείται είτε από την ΕΕΑΕ είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτήν φορέα.

η) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης που εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του επιχειρηματία, εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση, ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.

ι) Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας.

ια) Άδεια δόμησης για το σύνολο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, συνοδευόμενη από αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια.

ιβ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης με συνημμένο αποδεικτικό έγγραφο ότι έχει κατατεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε (5) ετών από την κατάθεση της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, άλλως το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται.

ιγ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή του και ο αριθμός Μητρώου τους στον οικείο ιατρικό σύλλογο.

ιδ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της επιχείρησης.

ιε) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 400,00 € εφάπαξ. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 3741.

Ιστ) Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Ιζ) Η δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργική απόφαση αναγνώρισης του προς χρήση φυσικού πόρου ως ιαματικού.

3.5. Όταν η επιχείρηση ασκείται από νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης υποβάλλονται ως δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.

3.6. Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται προ της λήξης τους, άλλως η ισχύς του Ε.Σ.Λ. αναστέλλεται αυτοδίκαια.

3.7. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προδιαγραφών της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης ή παράβασης της κείμενης τουριστικής νομοθεσίας επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφε­ρειακής Υπηρεσίας Τουρισμού χρηματικό πρόστιμο από 500,00 € έως 5.000,00 € ευρώ, ή/και σφράγιση της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας.

3.8. Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου και σφράγισης χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 3270/ 2004, όπως ισχύει.

3.9. Για οποιαδήποτε μεταβολή που συνεπάγεται τροποποίηση του Ε.Σ.Λ. απαιτείται η υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση μεταβολής του φορέα εκμετάλλευσης υποβάλλεται επίσης και η απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% που καθορίζεται στην περίπτωση ιε’ της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

3.10. Η ΕΥΠΑΤΕ χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α’ 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την ΕΥΠΑΤΕ.

 1. Γ’ στάδιο: Έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού

4.1. Τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), που εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, μετά την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας των σταδίων Α’ και Β’ του παρόντος άρθρου που περιλαμβάνει επιμέρους στάδια και εγκρίσεις, και την αποπεράτωση της κατασκευής του έργου.

4.2. Το Ε.Σ.Λ. χορηγείται εφάπαξ με τους όρους ότι α) καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας του πρώτου μέρους της υπ’ αριθμ. 9833/26.05.2009 υ.α. «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους» (Β’ 1055), όπως ισχύει, β) τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως η ισχύς του Ε.Σ.Λ. αναστέλλεται αυτοδίκαια.

4.3. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών α’, β’, θ’ και ιγ’ της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το δικαιολογητικό γ’ της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου υποβάλλεται ανά πενταετία.

4.4. Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. υποβάλλονται κατ’ αναλογία τα δικαιολογητικά της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που το Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού περιλαμβάνει, εκτός των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, και Κέντρο Θαλασσοθεραπείας, υποβάλλονται επιπλέον τα δικαιολογητικά του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης δ’, της περίπτωσης ε’ και της περίπτωσης στ’ της υποπαραγράφου 3.5 της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 1506/26-01-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης κέντρων θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε κέντρα θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β ‘356), όπως ισχύει. Επιπλέον υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης. Σε περίπτωση που το Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού περιλαμβάνει, εκτός των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, και Κέντρα Αναζωογόνησης (spa), υποβάλλεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 8928/15.06.2012 υα «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1 του ν. 3498/2006, όπως ισχύει, που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Β’ του ν. 4002/2011, όπως ισχύει» (Β’ 1909), όπως ισχύει. Η κατασκευή και η λειτουργία των δεξαμενών (πισίνων) είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

4.5. Όταν η επιχείρηση ασκείται από νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης υποβάλλονται ως δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.

4.6. Σε περίπτωση που το Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού περιλαμβάνει και Κέντρο Θαλασσοθεραπείας ή Κέντρο Αναζωογόνησης (spa), με αποτέλεσμα την επικάλυψη απαιτήσεων στις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, αρκεί η ύπαρξη του χώρου με τη μέγιστη καθοριζόμενη ελάχιστη επιφάνεια.

4.7. Το Ε.Σ.Λ. των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού είναι ενιαίο και αφορά το σύνολο των εγκαταστάσεων.

4.8. Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται προ της λήξης τους, άλλως η ισχύς του Ε.Σ.Λ. αναστέλλεται αυτοδίκαια.

4.9. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προδιαγραφών της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης ή παράβασης της κείμενης τουριστικής νομοθεσίας επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού χρηματικό πρόστιμο από 500,00 € έως 5.000,00 € ευρώ, ή/και σφράγιση του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού.

4.10. Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου και σφράγισης χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 3270/ 2004, όπως ισχύει.

Α/Α ΧΩΡΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΩΡΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τμ)
1. Είσοδος – Υποδοχή – Διοίκηση    
1.1 Πληροφορίες – Γραμματεία 1  
1.2 Τηλεφωνικό κέντρο 1  
1.3 Γραφείο Υπεύθυνου επιχείρησης 1  
1.4 Λογιστήριο (όχι απαραίτητα στο χώρο της Μονάδας) 1  
1.5 W.C. κοινού

στον ίδιο όροφο ή στον προηγούμενο ή τον επόμενο από το χώρο υποδοχής, χωριστά ανδρών-γυναικών, με προθαλάμους

2+2  
1.6 W.C. κοινού για ΑΜΚ 1  
1.7 Αίθουσα αναμονής 1  
1.8 Κυλικείο – snack bar 1  
      Συνολικό εμβαδό για 1.1-1.9: 35μ2
2. Θεραπευτικοί χώροι    
2.1 Ιατρεία (π.χ. καρδιολόγου, παθολόγου, ρευματολόγου, κ.λπ.) που περιλαμβάνουν αίθουσα αναμονής (Ο αριθμός χώρων για ιατρεία εξαρτάται από τον αριθμό ιατρών που απασχολούνται και προσαρμόζεται αναλόγως) 1 15 μ2/ιατρείο
2.2 Διάδρομοι και σκάλα (εφ’ όσον η Μονάδα έχει ορόφους) πλάτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΝΟΚ για ΑμΕΑ 1  
2.3 Ανελκυστήρας ασθενών χωρητικότητας ενός αναπηρικού αμαξιδίου και δύο ατόμων, εφ’ όσον η Μονάδα έχει ορόφους 1  
2.4 Χώρος ανάπαυσης ενιαίος ή κατανεμημένος σε τμήματα – ελάχιστο εμβαδόν αθροιστικά   25 μ2
2.5 Αποδυτήρια λουομένων με προθαλάμους χωριστά ανδρών- γυναικών, όπου βρίσκονται ερμάρια και ντους 2+2 ντους 15 + 15 ερμάρια 30 μ2/ αποδυτήριο
2.6 W.C. ανδρών 2+2  
2.7 W.C. γυναικών 2+2  
2.8 W.C. για ΑΜΚ 1  
3. Εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας    
3.1 Κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος εισπνοθεραπείας ή/και υδροθεραπείας ή/ και ποσιθεραπείας ή/ και πηλοθεραπείας ή/ και οποιασδήποτε άλλης επιστημονικώς αναγνωρισμένης μεθόδου Κατ’ ελάχιστον 1 ανά είδος  
3.2 Χώροι κινησιοθεραπείας – φυσικής αποκατάστασης (Λουτρά άκρων με ανερχόμενη και εναλλασσόμενη θερμοκρασία, λουτρά για καθιστή στάση, Douches από απόσταση, κολυμβητική δεξαμενή για βάδην, Sauna ανδρών και γυναικών με βοηθητικούς χώρους, χώροι massage-αποθεραπείας) Προαιρετικά, 1 ανά είδος  
3.3 Κλειστή ή ανοιχτή δεξαμενή κινησιοθεραπείας με τις αναγκαίες τεχνικές εγκαταστάσεις    
  Οι εγκαταστάσεις των χρήσεων 3.1 έως και 3.3 είναι δυνατόν να ευρίσκονται σε ενιαίο χώρο με το ίδιο συνολικό εμβαδόν    
  Η κατασκευή και η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες σχετικές υγειονομικές διατάξεις. Σε περίπτωση που η Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας περιλαμβάνει και κέντρο αποκατάστασης, εφαρμόζονται οι ισχύουσες αντίστοιχες σχετικές υγειονομικές διατάξεις.    
4. ΧΩΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    
4.1 Κεντρικό μηχανοστάσιο 1  
4.2. Γραφείο συντηρητή 1  
4.2 Εργαστήριο μικροεπισκευών 1  
4.3 Αποθήκη υλικού εγκαταστάσεων 1  
4.4 Χώρος ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 1  
4.5 Ανελκυστήρας υδραυλικός πελατών υποχρεωτικός, εάν η μελέτη προβλέπει περισσότερους του ενός ορόφους. 1  
4.6 Χώρος απόληψης ιαματικού ρευστού – Υποχρεωτική περίφραξη 1  
      Συνολικό εμβαδό για 4.1-4.7: 100 μ2
5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
5.1 Οι σωληνώσεις είναι επισκέψιμες σε όλο το μήκος τους.
5.2 Η αποθήκευση του ιαματικού φυσικού πόρου γίνεται σε κλειστές δεξαμενές.
5.3 Η παροχέτευση του ιαματικού νερού από τις πηγές έως δεξαμενές και λουτήρες γίνεται με κλειστούς αγωγούς.
5.4 Εξαερισμός των χώρων λούσεων.
5.5 Στους χώρους λούσεων τοποθετούνται ηλεκτρομαγνητικά κομβία και κομβία ακυρώσεως, τα οποία επενεργούν σε κέντρα φωτεινών – ηχητικών ενδείξεων.
5.6 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις σωληνώσεις και τα δοχεία ιαματικού φυσικού πόρου είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.
5.7 Οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες για τις συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσουν.
5.8 Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για τις δεξαμενές και τους αγωγούς μεταφοράς δεν επηρεάζουν τη σύσταση του ιαματικού φυσικού πόρου και δεν αλλοιώνουν τις ιδιότητές του.
5.9 Κατάλληλα καλώδια, πίνακες και πριζοδιακόπτες για υγρούς και διαβρωτικούς χώρους.
6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
6.1 Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας βρίσκονται στην ίδια στάθμη με το έδαφος και πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού.
6.2 Σε περίπτωση δημιουργίας ή επέκτασης Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας σε διατηρητέο κτίριο, μπορούν να γίνουν δεκτές αποκλίσεις έως 20% στις ελάχιστες διαστάσεις των χώρων του διατηρητέου κτιρίου, όπου αυτό επιβάλλεται από την ανάγκη να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική των χώρων του.
6.3 Κατά τη σύνταξη της μελέτης της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας τηρούνται οι οδηγίες του ΥΠΕΝ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τόσο στην αρχιτεκτονική μελέτη, όσο και στη μελέτη των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και της επιλογής των υλικών και ιδιαίτερα η υποχρέωση για την επικάλυψη των δαπέδων με αντιολισθητικό υλικό.

4.11. Για οποιαδήποτε μεταβολή που συνεπάγεται τροποποίηση του Ε.Σ.Λ. απαιτείται η υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση μεταβολής του φορέα εκμετάλλευσης υποβάλλεται επίσης και η απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% που καθορίζεται στην περίπτωση ιε’ της υποπαραγράφου 3.4 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

4.12. Η ΕΥΠΑΤΕ χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α’ 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την ΕΥΠΑΤΕ.

 

Άρθρο 3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

 

 

Άρθρο 4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ

Α/Α ΧΩΡΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΩΡΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τμ)
1. Είσοδος – Υποδοχή – Διοίκηση    
1.1 Πληροφορίες – Γραμματεία 1  
1.2 Τηλεφωνικό κέντρο 1  
1.3 Γραφείο Υπευθύνου επιχείρησης 1  
1.4 Λογιστήριο (όχι απαραίτητα στο χώρο του Κέντρου) 1  
1.5 W.C. κοινού

στον ίδιο όροφο ή στον προηγούμενο ή τον επόμενο από το χώρο υποδοχής, χωριστά ανδρών-γυναικών, με προθαλάμους

2+2  
1.6 W.C. κοινού για ΑΜΚ 1  
1 .7 Αίθουσα αναμονής 1  
1.8 Κυλικείο – snack bar 1  
      Συνολικό εμβαδό για 1.1-1.9: 60 μ2
2. Ιατρεία    
2.1 Ιατρεία (π.χ. καρδιολόγου, παθολόγου, ρευματολόγου, κ.λπ.) που περιλαμβάνουν αίθουσα αναμονής (ο αριθμός χώρων για ιατρεία εξαρτάται από τον αριθμό ιατρών που απασχολούνται και προσαρμόζεται αναλόγως. Επίσης, η επιφάνεια ανά ιατρείο είναι η κατάλληλη για να εξυπηρετεί ορθά το ιατρείο ανάλογα με την ειδικότητα που στεγάζει) 1 15μ2/ιατρείο
2.2 Υποδοχή-Γραμματεία 1 10 μ2
3. Εγκαταστάσεις χρήσης ιαματικών φυσικών ρευστών ή παροχής υπηρεσιών θερμαλισμού*    
3.1 Υδροθεραπεία    
3.1.1 Κλειστή ή ανοιχτή δεξαμενή κινησιοθεραπείας με τις αναγκαίες τεχνικές εγκαταστάσεις 1 μ2

5

3

3.1.2 Δεξαμενή υδρομαλάξεων τύπου τζακούζι θερμού ύδατος 1 15 μ2
3.1.3 Δεξαμενή απλή ψυχρού ύδατος 1 15 μ2
  Οι εγκαταστάσεις των χρήσεων 3.1.1 έως και 3.1.3 είναι δυνατόν να ευρίσκονται σε ενιαίο χώρο με το ίδιο συνολικό εμβαδόν    
3.1.4 Λουτρό με λουτήρα υδρομαλάξεων   8 μ2/λουτρό
3.1.5 Χώρος για καταιωνιστήρα εξ αποστάσεως και για καταιωνιστήρα υδρομαλάξεων

Η Μονάδα να περιλαμβάνει δύο κατ’ ελάχιστον από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, με συνολική επιφάνεια

60μ2

  12 μ2/χώρο
3.2 Εισπνοθεραπεία    
3.2.1 Θάλαμος ομαδικής εισπνοθεραπείας 1 50 μ2
3.2.2 Θάλαμος ατομικής εισπνοθεραπείας 1 8 μ2
3.3 Πηλοθεραπεία    
3.3.1 Χώρος παρασκευής και επεξεργασίας ή ωρίμανσης πηλού (λάσπης)    
3.3.2 Χώρος επάλειψης πηλού    
3.3.3 Χώρος καθαρισμού από πηλό με καταιωνιστήρες    
3.3.4 Χώρος απόρριψης χρησιμοποιημένου πηλού    
3.3.5 Χώρος ομαδικής εμβάπτισης 2 ατομικές μπανιέρες ατομικής εμβάπτισης 35 μ2
3.4 Ποσιθεραπεία    
3.4.1 Χώρος υποδοχής    
3.4.2 Χώρος θεραπείας    
3.4.3 W.C. ανδρών 2  
3.4.4 W.C. και γυναικών 2  
3.4.5 W.C. για ΑΜΚ 1  
3.4.6 Χώρος ανάπαυσης    
3.4.7 Ιατρείο   1 5 μ2
3.4.8 Περιβάλλων χώρος    
Ο συνολικός χώρος για τα 3.4.1 έως 3.4.7 είναι 80m2
  *Ελάχιστες απαιτήσεις χώρων και εγκαταστάσεων χρήσης του ιαματικού φυσικού πόρου ή της παροχής υπηρεσιών θερμαλισμού, ανάλογα με το είδος της/ των ιαματικής/ ών θεραπείας/ών. Οι χώροι των κατηγοριών 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 είναι απαραίτητοι υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του κατάλληλου φυσικού πόρου (ρευστού, αερίου κ.λπ.). Σε περιπτώσεις διαφορετικών των ανωτέρω 3.1 έως 3.4 θεραπειών προβλέπονται οι κατάλληλοι χώροι θεραπείας.    
4. Χώροι υποστήριξης της λειτουργίας της/των θεραπείας/ών και βοηθητικοί χώροι (δύναται να είναι κοινοί για περισσότερες της μίας θεραπείας)    
4.1 Σάουνα (ανδρών και γυναικών) 1+1

(προαιρετικά)

8 μ2/μονάδα
4.2 Χαμάμ (Ατμόλουτρο) προαιρετικά 8 μ2/χαμάμ
4.3 Χώρος ανάπαυσης ενιαίος ή κατανεμημένος σε τμήματα 1 60 μ2 (αθροιστικά)
4.4 Αίθουσες μασάζ προαιρετικά 8 μ2/αίθουσα
4.5 Αποδυτήρια λουομένων με προθαλάμους χωριστά ανδρών- γυναικών, όπου βρίσκονται ερμάρια και ντους 1+1 ντους 20 + 20 ερμάρια 35 μ2/ αποδυτήριο
4.6 W.C. ανδρών 2  
4.7 W.C. και γυναικών 2  
4.8 W.C. για ΑΜΚ 1  
5. ΧΩΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    
5.1 Κεντρικό μηχανοστάσιο 1  
5.2 Γραφείο συντηρητή 1  
5.2 Εργαστήριο μικροεπισκευών 1  
5.3 Αποθήκη υλικού εγκαταστάσεων 1  
5.4 Χώρος ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 1  
5.5 Ανελκυστήρας υδραυλικός πελατών υποχρεωτικός, εάν η μελέτη προβλέπει περισσότερους του ενός ορόφους. 1  
5.6 Χώρος απόληψης ιαματικού ρευστού – Υποχρεωτική περίφραξη 1  
      Συνολικό εμβαδό για 5.1-5.7: 100 μ2
6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
6.1 Οι σωληνώσεις είναι επισκέψιμες σε όλο το μήκος τους.
6.2 Η αποθήκευση του ιαματικού φυσικού πόρου γίνεται σε κλειστές δεξαμενές.
6.3 Η παροχέτευση του ιαματικού νερού από τις πηγές έως δεξαμενές και λουτήρες γίνεται με κλειστούς αγωγούς.
6.4 Εξαερισμός των χώρων λούσεων.
6.5 Στους χώρους λούσεων τοποθετούνται ηλεκτρομαγνητικά κομβία και κομβία ακυρώσεως, τα οποία θα επενεργούν σε κέντρα φωτεινών – ηχητικών ενδείξεων.
6.6 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις σωληνώσεις και τα δοχεία ιαματικού φυσικού πόρου είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.
6.7 Οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες για τις συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσουν.
6.8 Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για τις δεξαμενές και τους αγωγούς μεταφοράς δεν επηρεάζουν τη σύσταση του ιαματικού φυσικού πόρου και δεν αλλοιώνουν τις ιδιότητές του.
6.9 Καλώδια, πίνακες και πριζοδιακόπτες κατασκευής και φύσης τέτοιας ώστε να είναι συμβατά με υγρούς και διαβρωτικούς χώρους.
7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
7.1 Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού βρίσκονται στην ίδια στάθμη με το έδαφος και πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού.
7.2 Σε περίπτωση δημιουργίας ή επέκτασης Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού σε διατηρητέο κτίριο, μπορούν να γίνουν δεκτές αποκλίσεις έως 20% στις ελάχιστες διαστάσεις των χώρων του διατηρητέου κτιρίου, όπου αυτό επιβάλλεται από την ανάγκη να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική των χώρων του.
7.3 Κατά τη σύνταξη της μελέτης του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού τηρούνται οι οδηγίες του ΥΠΕΝ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τόσο στην αρχιτεκτονική μελέτη, όσο και στη μελέτη των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και της επιλογής των υλικών και ιδιαίτερα η υποχρέωση για την επικάλυψη των δαπέδων με αντιολισθητικό υλικό.

 

 

Άρθρο 5

Οι πιο πάνω ελάχιστες προδιαγραφές ισχύουν είτε η Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή το Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού ιδρύεται αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ξενοδοχειακή μονάδα. Σε περίπτωση που η Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή το Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού ανεγείρεται σε συνδυασμό με ξενοδοχειακή μονάδα, οι χώροι όπου δεν παρέχεται θεραπεία (π.χ. Είσοδος – Υποδοχή – Διοίκηση) μπορούν να είναι οι αντίστοιχοι χώροι των ξενοδοχειακών μονάδων.

Διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των AMEA στους κύριους χώρους και δηλώνονται οι χώροι στους οποίους θα ασκούνται οι θεραπείες από ΑΜΕΑ.

Σε περίπτωση υδροδότησης της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού με ιαματικό νερό λαμβάνεται υπ’ όψιν η χημική σύσταση (διαβρωτικότητα – επικαθιζήσεις), καθώς και η θερμοκρασία του ιαματικού νερού, ώστε να επιλέγονται οι κατάλληλοι σωλήνες μεταφοράς, εξαρτήματα και όργανα του δικτύου. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα έκπλυσης των σωληνώσεων και οργάνων με γλυκό νερό. Το δίκτυο είναι επισκέψιμο σε όλη του την έκταση.

Σχετικά με την αποχέτευση του ιαματικού ρευστού ακολουθείται επιπλέον η ΥΔ Ε1Β/221/65 σε ότι αφορά στην διάθεση σε θαλάσσια ή άλλα ύδατα. Πριν την διάθεση τα αποχετευόμενα ιαματικά νερά διυλίζονται σε ταχυαμμοδιυλιστήριο ανοιχτού τύπου (σύμφωνα με την ΥΥΠ και ΚΑ με αριθ. ΥΜ/3845/19.11.1990), ή κλειστού τύπου. Το δίκτυο είναι επισκέψιμο σε όλη του την έκταση.

Όπου ασκούνται φυσικοθεραπευτικές πράξεις, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά από φυσικοθεραπευτές που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπυετών του ν. 3599/2007 (Α’ 176), όπως ισχύει.

Για τα ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152) και του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του κεφαλαίου Β του ν. 3986/2011.

 

Άρθρο 6

Διατάξεις κανονιστικών πράξεων που είναι αντίθετες, ρητά ή κατά το περιεχόμενό τους, με διατάξεις της απόφασης αυτής καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2018